โครงการ แบ่งรัก ปันสุข แด่น้อง จากใจเบสท์กรุ๊ป ประจำปี 2560
ณ มูลนิธิ บ้านจริงใจ
2017-10-21

ทางบริษัทเบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัท เบสท์อิมเมจ ซัพพลาย จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม CSR ขึ้น
เพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับสังคมโดยรอบ โดยในปี 2560 นี้ได้มีการทำกิจกรรมที่มูลนิธิบ้านจริงใจ โดยมีการมอบ
ทุนการศึกษา, ทุนจัดสร้างโรงเลี้ยงไก่ และบ่อเลี้ยงปลา เพื่อในน้องๆ ได้ทำกิจกรรมและเสริมสร้างทักษะความรู้ต่อไป